ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

История

            За първи път паралелки за деца с умствена изостаналост в гр. Кърджали се сформират към СОУ „Отец Паисий” през 1967/1968 учебна година. Впоследствие те се отделят в самостоятелно училище – Помощно училище „Д-р Петър Берон”. В него се обучават деца с лека до умерена степен умствена изостаналост. Училището е разположено в района на пазара до есента на 1993 г., а след това заема сградата на бившия Техникум по минно дело на ул. „Кап. Петко войвода” 3 А в кв. „Студен кладенец”. 
            Със закриването на помощното училище в с. Студен кладенец през 1994 г. и пренасочването на учениците в ПУ „Д-р П. Берон”, гр.Кърджали, училището придобива статут на интернат. След извършване на необходимите ремонтни дейности, първият етаж на сградата се преустройва в общежитие с капацитет 39 места.

           От 01.08.2017 г. с преобразуването на Помощно училище интернат Д-р П. Берон в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ започва нов етап в приобщаването на децата и учениците със СОП. Центърът осъществява диагностична, рехабилитационна, корекционно-терапевтична, образователна, консултативна и координираща функции в областта на обучението и подкрепата за личностно развитие.Учениците са записани в общообразователно или професионално училище, но обучението им се осъществява изнесено в ЦСОП по индивидуални учебни планове и програми, разработени от екипи на центъра и общообразователното училище. На учениците се оказва обща и допълнителна подкрепа от специални педагози и терапевти като логопед, психолог, арт терапевт. След завършване на седми клас учениците със СОП имат възможност да продължат обучението си за придобиване на І степен професионална квалификация „Работник в озеленяването” в паралелка „Озеленяване и цветарство”.

           Съвместните дейности между училищата и ЦСОП допринасят за това, процесът на приобщаване и социализиране на  децата и учениците със специални потребности да бъде качествен, ефективен и насочен към премахване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на учениците във всички аспекти на живота на общността.