ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Мисия и визия

Мисия на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, гр. Кърджали:

Мисията на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, гр. Кърджали е превръщането му в модел на съвременен Център с утвърдена идентичност, съобразена с националните и международни стандарти за приобщаващо образование, ориентиран към непрекъснато внедряване и утвърждаване на работещи образователни политики за деца и ученици със СОП и равни възможности при получаване на образователни услуги в условията на ефективна подкрепяща среда.

Визия на ЦСОП „Д-р Петър Берон”, гр. Кърджали:

  1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и на всички поднормативни актове, за да се отговори на предизвикателствата на обществото  във връзка с процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на  децата и учениците чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие във всички аспекти на обществения живот.
  2. Осигуряване на всеки ученик със СОП функционална специална образователна услуга и подкрепа за личностно развитие с комплексно корекционно-развиващо и възпитателно въздействие.
  3. Провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, формиране на личностни и професионални компетентности и за повишаване на пригодността за заетост и социално включване.
  4. Кариерно развитие и усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив, обособяването му като екип от високо квалифицирани и отговорни личности, проявяващи компетенции, загриженост и критично мислене в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП.
  5. Изграждане на физически дееспособни млади хора, на социални умения за общуване  и правилно поведение в обществото.
  6. Работа със семействата на учениците със СОП и привличане на родителите като партньори в подкрепата за личностно развитие на децата им.