ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Документи

Прикачени документи

Регламент за приемане на устни, писмени, анонимни жалби, касаещи насилие
План -програма на дейностите по БДП
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022-2023 г
Програма за взаимодействие с родителите 2022-2023 г.
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение , възпитание и труд 2022-2023 г.
Правилник за вътрешния трудов ред в ЦСОП " Д-р Петър Берон"-2022-2023 г.
Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2022-2023 г.
Годишен план за дейността на ЦСОП " Д-р Петър Берон" 2022-2023 г.
Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП "Д-р Петър Берон "-2022-2023 г.
Вътрешни правила за извънкласни изяви 2022-2023 г.
Етичен кодекс на училищната общност на ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Стратегия за управление на риска 2021-2023 г.
Стратегия за развитие на ЦСОП " Д-р Петър Берон"2021-2025 г.
Вътрешни правила за превенция на корупция,измами, злоупотреби в ЦСОП " Д-р Петър Берон"