ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Проекти

Работа по европейски и международни проекти и по национални програми

  • Национални програми за 2019 г. на МОН:

Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”– 2019

- Модул ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СРЕДА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ”- 45 000 лв.;

- Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 2019 г. – 9 999.40 лв.;

- Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“- 136 лв.

       •   Проекти:

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Договор  BG05M2OP001-2.010-0001. Реализира се в периода от 02.07. до 12.07.2021 г.  Присъствената форма на обучението на тема „Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда“ се проведе на 02-03 юли 2021 г.  в СПА хотел „Девин“ 4*, гр. Девин с лектор Даниела Червенакова.

- Проект по програма „Еразъм +”- „Цветарство и озеленяване –професия и бъдеще за ученици със СОП”; Договор с ЦРЧР КА102/VET-302/26.06.2019 г. на стойност 45 035 евро съвместно с Асоциация „Луче”- Италия. Реализира се в периода от 06. 2019 г. до 31.05.2022 г.;

- Проект „Подкрепа на семействата и родителите на лица с интелектуални затруднения чрез организиране и провеждане на обучения за родители и специалисти в Община Кърджали” – проект към БАЛИЗ, реализира се в периода от 01.05.2019 г. до 30.11.2019 г. – 2 870 лв.;

- ,,ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ПРОЯВА НА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ ОТ ДЕЦА СЪС СОП И ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО ИМ В КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ КАТО АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ ,,ЧЕТИРИ ЛАПИ” – ГРАД СОФИЯ

/ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА СЪС СОП ОТ ЦСОП,,Д-р П. БЕРОН” – гр. КЪРДЖАЛИ/