ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Прием

Приемът на ученици в ЦСОП „Д-р П. Берон” се извършва на основание  Наредба за приобщаващото образование /Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр.105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.

Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г./

................................................................

Чл. 184. (1) За подпомагане на обучението на деца и ученици, за които

оценката по чл. 190, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПУО е установила, че съобразно

образователните потребности може да се обучават в център за специална

образователна подкрепа, по предложение на екипа за подкрепа за личностно

развитие в детската градина или училището, съответно на регионалния екип за

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални

образователни потребности, може да се организират и изнесени паралелки и

групи на деца и ученици от детските градини и от училищата по чл. 38 ЗПУО в

центрове за специална образователна подкрепа, както и в социалните услуги в

общността.

..................

..................

Чл. 185. (1)...........

.............................

(3) Насочването на децата и учениците за обучение в изнесените групи и

паралелки се извършва след заявено желание на родителя, по предложение на

екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището и

след становище на регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование въз основа на оценка на образователните

потребности на децата и учениците.

(4) Предложенията по ал. 1 и 2 могат да се правят до 15 септември на

съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория

учебен срок на съответната учебна година, а в случай на необходимост по

преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото

образование - и в други срокове.