ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" Договор №BG05M2OP001-2.010-001

В периода от 02.07. до 12.07.2021 г. бе организирано частично присъствено обучение на 15 педагогически специалисти от ЦСОП „Д-р П. Берон“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Присъствената форма на обучението на тема „Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда“ се проведе на 02-03 юли 2021 г.  в СПА хотел „Девин“ 4*, гр. Девин с лектор Даниела Червенакова.

Като резултат от обучението се очаква  да бъдат повишени знанията и уменията на педагогическите специалисти за изграждане на подкрепяща развитието на всяко дете и ученик образователна среда чрез използване на иновативни и креативни педагогически методи и подходи в обучението, както и усъвършенстване уменията  за прилагане на диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното учене.